Pred prvým stretnutím s pamätníkom
Pred stretnutím nezabudnite...

Už máte premyslené koho spomienky budete natáčať či nahrávať? Aby k tomu mohlo dôjsť, dohodnite si s vaším príbuzným či pamätníkom telefonicky čas, kedy k natáčaniu či nahrávaniu dôjde.
Potom si nájdite vhodné miesto doma, premyslite si, ako zabrániť nevhodným šumom a ruchom. Do ruky si vezmite pripravené otázky. Váš pamätník sa určite začuduje, koľko toho už viete. Viete, že príbeh často oživí históriu zo života, dobrodružný moment alebo zábavné príhody, ktoré vám o pamätníkovi povedia často viac než výpočet životných udalostí. Tak svojho pamätníka k rozprávaniu historiek poštuchnite!

 

Ak budete natáčať cez telefón, vyskúšajte si najskôr, či aplikácia na nahrávanie hovoru funguje. Odporúčame tiež telefonický rozhovor rozdeliť do niekoľkých kratších, napr. dvadsaťminútových úsekov, rozložených aj do viacerých dní. Medzičasom si môžete nahrávku vypočuť a ​​popremýšľať, či vám nenapadne nejaká ďalšia otázka.
Ako odmenu môžete svojmu rozprávačovi pripraviť trebárs niečo dobré pod zub.

Skôr ako začnete natáčať alebo nahrávať svojho pamätníka (a to aj člena rodiny), je nutné od neho získať súhlas. 
Ak natáčate niekoho zo svojej rodiny, vytvorte si dokument „Súhlas pamätníka“, vytlačte si ho a nechajte si ho podpísať. Ide o to, že ak nezískate  súhlas pamätníka s natáčaním, nemali by ste audiovizuálny záznam vôbec zaznamenať. Už pred natáčaním teda svojmu pamätníkovi vysvetlite, že takýto súhlas bude podpisovať, a čo to obnáša.
V súhlase musí byť čitateľne uvedené meno a priezvisko pamätníka, dátum narodenia, jeho telefonický a mailový kontakt, podpis, termín natáčania. Môžete použiť aj nasledujúcu formuláciu, ktorú používajú dokumentaristi Post Bellum: 

“Súhlas so spracúvaním, poskytnutím a sprístupnením svedeckej výpovede a osobných údajov
Dole podpísaný/á súhlasím so spracúvaním, poskytnutím a sprístupnením svedeckej výpovede pre potreby projektu Zachráň príbehy, občianskeho združenia Post Bellum. Na účely uvedeného projektu a súvisiace účely svojím podpisom udeľujem súhlas s vyhotovaním alebo použitím písomností osobnej povahy, podobizne, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa mojej osoby.”  

Nezabudnite svojmu pamätníkovi vysvetliť, že jeho spomínanie poslúži súčasným i budúcim generáciám ako pripomenutie udalostí 20. storočia. 

Natáčanie pamätníka telefónom je špecifická disciplína. Nahrajte teda na začiatku rozhovoru súhlas telefonicky. Poproste pamätníka, nech povie svoje celé meno a kedy a kde sa narodil. Potom sa ho môžete spýtať napríklad takto:
→ Súhlasíte s tým, že náš hovor nahrávam?
→ Môžem túto nahrávku, alebo jej časti, využiť pri tvorbe školského projektu “Zachráň príbehy” organizácie Post Bellum
→ Súhlasíte s tým, že to, čo vytvorím, bude k dispozícii na internete?
→ Nahrávka sa môže tiež objaviť na webe „Pamäť národa“, ktorý sa zhromažďovaním spomienok pamätníkov zaoberá, súhlasíte s tým?

Vždy sa pamätníka opýtajte, či všetkému rozumie, prípadne, či chce položiť ďalšie otázky. 

<