Dáša Kúdelová Kopčanská

Je absolventkou Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Profesijný život venovala práci s mládežou i s dospelými. Pracovala ako stredoškolská učiteľka na Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach. Venovala sa aj akreditovanému vzdelávaniu pre učiteľov a odborných zamestnancov v oblasti ľudských práv, zároveň bola školskou koordinátorkou v tejto oblasti.

V publikačnej činnosti je autorkou učebníc Sociológia I., II. pre stredné pedagogické školy, je spoluautorkou metodík pre výchovu k ľudským právam. Pre organizáciu Post Bellum začala pracovať v roku 2017 ako lektorka zážitkových workshopov.

V súčasnosti pracuje ako koordinátorka vzdelávacích aktivít a spoluautorka metodík zážitkových workshopov.

+421 903 513 148
dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk
<